Unser Team von GartenART


Sebastian Nelles

Bachelor of Sciences, Landschaftsarchitektur

Tel +49 (0)2602 9979121
Fax +49 (0)2602 9979123
Mail sebastian.nelles@garten-art.com

  • 2010 Abitur in Linz am Rhein
  • 2015 Abschluss Studium Bachelor of Sciences, Landschaftsarchitekur, an der HS OWL Höxter
  • Lieblingspflanze: Mohn, Felsenbirne